دریا دادور- لالایی برای بیداری

دام در راه، یار تنها، از چه اینجایی؟

نیست یاران را ز تو هرگز تمنایی

گر که با یاران نباشی روز تنهایی، روز تنهایی، روز تنهایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

کن حذر از دامها با چشم بینایی

نیست باغ و سبزه بی یاران تماشایی

روز یاری گشته ای جان از چه بی مایی؟ از چه بی مایی؟ از چه بی مایی؟

لای لالای لایی، لای لالای لایی

قطره یی تو جمع شو همتای دریایی

در کنار دوست از دشمن چه پروایی

هیچ آوایی ندارد دست تنهایی، دست تنهایی، دست تنهایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

دست اندر دست هم دنیای زیبایی

میشود برپا، عزیز دل تو تنهایی،

از پس دنیای مشکل بر نمیایی، بر نمیایی، بر نمیایی

لای لالای لایی، لای لالای لایی

شعر ترانه از نسرین ارمگان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!