نگران تاریکیها

با من به سپیده زاران بیا
تا رسیده های صبح را بچینیم بسیار

من و تو
مثل دو ستاره ایم
شب را بر نمی تابیم
از تاریکی روشن میگذریم
در سیاهی گوشه ای را پنهان نکرده ایم
پیداست از ما
رسالت انسان
تا پایان این راه جز به تقسیم صبح نمی اندیشیم

در راه نمان
ای نگران تاریکیها
ای دلسوز سایه روشنها
ای که نیمی از ما را در لبخند داری نیمی دیگر را در سکوت
…چشمی اگر بگشایی
شب را به تمام پیموده ای

2003 11 26
شهاب طاهرزاده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!