انتقاد نمایندگان مجلس ایران از سیاست دولت برای افزایش جمعیت

محمود احمدی نژاد در سخنان اخیرش گفت : “بنده با اینکه دو بچه کافی است مخالفم.”

او این سیاست را یک سیاست غربی خواند و تاکید کرد که “یک ملت باید ادامه پیدا کند.”

آقای احمدی نژاد گفت: “اینکه برخی خیال می کنند ما روزی مردم را می دهیم، اشتباه است.”

وی در ادامه از “سکوت علما در این خصوص” ابراز تعجب کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!