خواب بهار

بهار من

بیا به خوابم

خواب بی رویایم

که کرده دیوانه روزگارم

بیا تا خواب تو را بینم

با چشمان باز

شفاف وعمیق

بی تعبیر

بی اعتراض

از شالیزار به شالیزار

بر پشت اسب بالدار

به امید لحظهِ دیدار

در استقبال بهار

بی دقدقه

بی افسار

چو برگی در دست باد

رها شده

از غم آزاد

از شالیزار به شالیزار

با کرشمه نسیم بی وفا

میچرخم در دشت

با صفا

ترنم خیس باران

بر تنم

مکالمه آهنگ دیوانه

با سرم

از شالیزار به شالیزار

مانده ام بی انتظار

دیوانه ائی بی ازار

بی افق

بی انحتار

ای مردم بیدار

مرا رها کنید

به این خواب

اورنگ
Avril 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!