لوموند: تحريمها فاز به فاز سنگين تر خواهند شد

روزنامه فرانسوی لوموند در مقاله ای با اشاره به ديدارهاى متعدد دو جانبه در حاشيه كنفرانس امنيت هسته‌ ای واشنگتن مى ‌نويسد: اين ملاقاتها به فعاليتهاى ديپلماتيک پيرامون پرونده هسته‌ ای رژيم تهران شتاب خيره کننده‌ ای بخشيده است. به گفته ديپلماتها، چين نيز پس از بى نتيجه ماندن تلاشهايش جهت قانع ساختن سعيد جليلى، فرستاده رژیم تهران به پذيرفتن معامله بر سر اورانيوم غنى شده، برايش چاره اى جز سخت کردن لحن عليه رژيم تهران باقى نمانده است. از سوی دیگر رئيس جمهور فرانسه تمام توان خود را به کار گرفته تا محتواى تحريمها هرچه قويتر و مؤثرتر شود. ايده جدید سرکوزی عبارت است از اينكه خريد نفت ايران در بازارهاى جهانی كاهش پیدا کند. البته اين ايده از مدتها پيش بى سرو صدا از سوى برخی کشورها عملى شده بود. به گفته يک منبع ديپلماتيک غربى، مى توان سطح خريد بیش از دو ميليون بشکه نفتى که رژيم تهران در روز به فروش مى رساند را به سطح 1.2 مي… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!