پریشان

به هر بازیت گردن نهادم
هر چه سرودی گوش دادم

هزاران خاطرت آید بیادم
تار مویی گشته از تو نمادم

بشب مهر بر مرگ بسته
می به من و من به می پیوسته

که بندد مگر نقشی در سر
ز موی و چشمت ای افسونگر

کشانی مرا در خود پریشان
چو گویند گناه می کنند ایشان

بهر کام خواستی از من رسیدی
شهره ام کردی به داستان و خود رمیدی

چو شمعی مرا در آغوش کشیدی
زدی آتش و همچو می چشیدی

بهر شب تو جام گشته و من شراب
آبم می کنی و می نوشی چو آب

چو آید پگاه و برخیزند عاشقان
نماندست از من جز خاکستری نهان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!