شیادان دینی و غیر دینی در هر لباسی تنها فکر منافع شخصی خود و نابودی دیگران هستند.

شیادان دینی و غیر دینی در هر لباسی تنها فکر منافع شخصی خود و نابودی دیگران هستند.

آیا دین مسبب این همه نارحتی ها است و یا بی دینی؟ آنچه که مسلم است شیادان موقعیت ها را می سنجند و مطابق روز عمل میکنند. هنگامیکه کفه دین سنگین باشد از طریق آن وارد میشوندو هنگامیکه کفه بی دینی و مکتب های دیگر هواه خواه داشته باشد از همان در وارد میشوند . به عبارت دیگر آنها نه درد دین دارند و نه درد انسان دوستی و بی دینی و یا مثلا علمی.

خرافات که مثل پیرایه ای به دین وصل شده اند مثل کنه مردم عادی و کم سواد و یا بیسواد را نشان کرده اند و شیادان از این راه تجارت های کلان میکنند. گرچه با علم کنونی ما ثابت کردن مثلا معجرات حضرت عیسی که مثلا مرده را زنده فرمودند و یا روی آب راه رفتند و با پنج قرص نان و دو ماهی هزاران نفر را سیر نمودند مشگل و شاید هم محال باشد ولی آنچه مهم است گفته های اخلاقی و اجتماعی او هنوز هم کار برد زیادی دارد مثلا که این کلام او که همدیگر را دوست  بدارید همانطوریکه من شما را دوست داشتم و یا اگر کسی بصورت شما سیلی زد طرف دیگر چهره خود را هم به او برای سیلی زدن تقدیم کنید حاکی از این است که او میخواسته است ریشه خود خواهی و فساد و حرص را بکند.

با وارد کرده خرافات در دین شیادان این امکان را دارند که بتوانند مردم عادی و حتی تحصیلکرده ها را سر کیسه کنند. بسیاری از شیادان به دین و خدا و پیغمبر اصلا هیچ اعتقادی ندارند و تنها برای کسب روزی به این راه پا گذاشته اند. آنان حتی به مکتب های سیاسی و اجتماعی و بی دینی هم اعتقاد ندارند و آنچه آنان میخواهند کسب قدرت مادی و حتی معنوی و داشتن سرمایه های کلان و غارت و دزدی فساد و خیانت و جنایت و شهوت پرستی های افراط انگیز میباشد. که نمونه خوب آن همان دیکتاتورهایی و پادشاهانی و یا حتی رهبرانی و خلیفه هایی هستند که بدون داشتن هیچ اعتقاد باطنی صرفا برای خر کردن مردم به زبان آنان سخن میگویند.

مثلا زنی و یا مردی میگوید که اگر حتی خود حضرت محمد هم بیاید و بگوید که مثلا حضرت اعلی قایم آل محمد است من قبول نخواهم کرد براحتی میتواند ریشه خرافی را ثابت کند. یعنی هیچ منطق و استدلالی برای من قابل قبول نیست حتی اگر خود حضرت محمد باشد. در برابر کسانی که بنام دین غارت میشوند کسان دیگری هستند که به نام همان دین به ثروت اعتبار مقام و محبوبیت میرسند.

مسیحیانی که زنده زنده جلوی شیر های درنده انداخته شدند و یا به صلیب و چهار میخ کشیده شده اند و کاردینالها و پاپ هایی که در قصر های طلا و برج های عاج با بهتری وضعی زندگی کردند. حضرت مسیح مولا و پیشوایشان در کنار کوچه ها میخوابید و آنان در برجهای عاج زندگی میکردند و خودتان هم خوانده اید که با کثافت کاری ها و تجاوز های جنسی و مالی مومن های کلیساهایشان را غارت فرمودند.

همین طور که مسلمانان مثلا در یوگسلاوی سابق مورد آزار و اذیت واقع شدند و برای نسل کشی هایشان برنامه ریزی شد. ولی در مکان دیگر ودر موقعیت دیگر آنان مردم را تاراج و به مسلخ فرستادند. باحتمال آن کسانیکه دین را وسیله و حربه ای برای دزدی و غارت مذهبی و نشر فساد و شهوت رانی میکند همچنان یزید و معاویه وغیره هیچ اعتقادی بر منبای الهی دین ندارد و تنها از این حربه برای پیشبرد منافع خود سو استفاده میکند. و این تنها مربوط به یک دین نمیباشد همه ادیان مملو از این شیادان جا نماز آبکش و طراران در لباس روحانیت و دین  هستند.

کسانی که ادعای بی دینی و مثلا خدانشاسی میکنند نیز دو گروه بزرگ هستند. یا از این راه میتوانند به منافع مادی خود برسند. و یا واقعا در اثر مطالعه و بررسی های زیادی به این نتیجه رسیده اند و آنان که واقعا منصف باشند میبینند که ثابت کردن اینکه هیچ خدایی و هیچ قدرتی نبوده و همه چیز تصادفی بوجود آمده است مثلا ثابت کردن وجود خدای نادیده امری مشگل و شاید هم در شرایط کنونی محال است.

درست است که وجود اینهمه حیوانان گوناگون و ترسیم و نقش آفرینی های آنان همه همه با تصادف و ناگهانی امکان پدیدار شدن را ندارند. و مثلا اگر به سیستم تنها گردش خون انسان و حتی مورچه نگاه کنیم مبینیم که دارای عظمت و طراحی خارق عاده ای است که اگر بخواهیم بگوییم که همه اینها تصادفی بوده است امری مشگل است. و دربرابر مرگ و نیستی و اینکه هر موجودی فنا ناپذیر است و از بین میرود نیز نکته منفی در این راه باقی میگذارد.

انسان که موجودی است که میتواند همانند فرشته باشد و همچنین همانند دیو نیز خودش مشگلی است بسیار بزرگ.  اینهمه امراض و اینهمه ناراحتی ها که انسان بایست تحمل کندو اینهمه آزار ها و ناراحتی ها که از دست انسانهایی دیگر که حریص خودخواه  و خودمحور و تمامیت خواه هستند و برای داشتن چندین میلیارد دلار بیشتر حاضرند ملتی را به خاک وخون بکشند نیز مشگلی دیگر است.

شاید همه فلاسفه و شاید هم همه پیامبران سعی کرده بودند که خوی فرشته سیرتی را در انسان تقویت نمایند و اورا از خوی وحشیگری و ظلم و فساد برهانند تا همه در کنار هم با عشق و محبت و صفا و صمیمیت زندگی کنند و بقول عارفانه تا رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند.  که بنگر که تا کجاست مقام آدمیت. یا اینهمه جنگ   و جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است که یعنی همه ما در جستجوی خالق خود و معبود خود هیستیم و هرکسی به نوعی در این کوشش شرکت میکند.

اگر ما بدون تکیه به مهجزات حضرت عیسی تنها کلامهای او را در مد نظر بگیریم مسلم است که بسیار از مشگلات اجتماعی حل خواهدشد همچنین اگر به تعالیم پیامبر راستین بشریت حضرت اشو زرتشت آسمانی و یا بودا نگاه کنیم آنان هم با کلامی نظیر حضرت عیسی و حضرت محمد گفته اند  گفتار نیک و پندار نیک و رفتار نیک.  حضرت بهاالله هم که گفته اند  ای اهل عالم سراپرده یگانگی در عالم بلند شده است  به چشم بیگانگی بهم ننگرید.  شما همه برگهای یک درخت و میوه های یک درخت هستید همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار.

با همه این گفته ها آیا این منصفانه است که سیستم های اجرایی ضعیف دنیا اجازه غارت را با گفتن یک بمن چه به مردم میدهند و مردم بی انصاف هرکسی را که بخواهند غارت و سر به نیست میکنند.

شاید داشتن یک محکمه کبری و یک دادگاه عالی بین المللی لازم باشد تا بتواند جلوی فساد و قتل و غارت مردم بی گناه را توسط شیادان بگیرد. و از همه مهم تر بایست سطح دانش و بینش مردم آنقدر بالا برود که هیچ کس حاضر به ظلم کردن و فساد وفحشا نباشد.

فعلا در این بلبشو ها و این بی انسانیت بودنها است که هرکس که بتواند با حقه و نیرنگ و با سو استفاده از موقعیت ها به غارت و کشتار افراد میپردازد. مسلمانان نا جنس بهاییان را غارت میکنند و بهاییان بد ذات هم سایر بهاییان و مسلمانان را سر کیسه میکنند و به آنان تا آنجا که بتوانند ظلم میکنند. نه همه مسلمانان ظالم و بی انصاف هستند و نه همه بهاییان بی گناه و مظلوم و تمامی دستگاههای مثلا اداری و انسانی همه آنان نیز کم و بیش نظیر هم هستند بی تفاوت و بی حاصل و بیهوده. تمامی سیستم های دادگستری شاید تمامی دنیا نیز بی کفایت و تا حدودی بیهوده ودر دنیا یک نظم انسانی و منصفانه وجود ندارد و کم وبیش در اختیار صاحبان زر و زور قرار دارند. متاسفانه هیچ کشوری از خطا ها خودش را نمیواند مبرا بداندو ظلم و فساد کم بیش در همه جای دنیا حکمرفا هست . در جایی زیاد تر و در جایی دیگر کمتر.

متاسفانه اشخاص خوب و نیک تنها هستند ولی شیادان و دزدان دارای سیستم ها مجهز و پیشرفته و با در دست داشتن ثروتهای بیکران هر ناکجا آبادی را ویران میکنندو ظلم وزور و فساد و شهوت پرستی و بی حرمتی و نفاق و تفرقه را به ارمغان میاورند.

برای مبارزه با این دستگاه جنایتکار و دزد و فاسد بایست همه مردم سعی کنند که بهم و به باورهای هم احترام بگذارند در راه دانش اندوزی بکوشند و فرزندان خود را صالح ولی دانا بار بیاورند. که بتوانند خوب از بد را زود تشخیص دهند و به دام دزدان وشیادان نیفتند. که در آنصورت دزدان و شیادان دست تنها با مردمی فهمیده روبرو هستند وحنایشان رنگی نخواهد داشت  چه دین فروشان شیاد باشند و چه صاحبان زر و زور بی انصاف و خاین.  اتحاد احترام بهم و تساهل و دوستی و محبت و علم شاید تنها دوای مردم باشد. تا نظر دیگران چه باشد.

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست   ای برادر سیرت زیبا بیار.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!