آدرس غلط! (گفت و شنود)

Don’t click on link. Here’s the entire piece:
آدرس غلط! (گفت و شنود)
گفت: چه خبر؟!
گفتم: كاشف به عمل آمده كه جعفر پناهي، كارگردان بدنام در حال ساخت چند فيلم از صحنه هاي تجاوز جنسي در منزل شخصي خودش بوده كه دستگير شده است.
گفت: اين فيلم ها را براي چي مي ساخته؟!
گفتم: براي فرستادن به آمريكا و اسرائيل و تبليغات سوء عليه ايران.
گفت: بدبخت هاي فلك زده براي مخالفت با جمهوري اسلامي دست به چه كارهايي كه نمي زنند؟!
گفتم: همين يارو گفته بود من عاشق آمريكا هستم و حاضرم قلبم را براي آن هديه كنم.
گفت: ولي ظاهراً آدرس دقيق قلب خود را نداشته كه…
گفتم: يارو به نامزدش نوشت؛ عزيزم! مطمئن باش اگر مغز داشتم و دچار مرگ مغزي مي شدم، حتماً قلبم رو به تو اهداء مي كردم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!