ماجراي اولين سانتريفيوژ ايران

  ولایتی در گفتگو با هفته نامه پنجره، افزوده که او 24 سال پیش ، زمانی که وزیر خارجه بود، با هواپیمای شخصی به اسلام آباد رفت و سانتریفیوژ را، بدون آنکه عبدالقریر خان، دانشمند اتمی پاکستان را رو در رو ببیند، دریافت کرد. علی اکبر ولایتی همچنین گفته است که ایران، دولت پاکستان را از آن معامله، مطلع نکرد. این برای نخستین بار است که جمهوری اسلامی رسما تایید می کند که اولین دستگاه غنی سازی اورانیوم یا سانتریفیوژ را از عبدالقدیر خان، خرید.

مقام های پاکستان پس از سال ها انکار این موضوع سرانجام شش سال پیش اذعان کردند که عبدالقدیر خان ابزار حساس هسته ای را به ایران فروخت  اما همواره انکار کرده اند که از آن معامله مطلع بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!