گریه نمیکنم، نرو

آره میگفتم که کمی تا قسمتی دلگیرم، خمشگینم، دلتنگم وغمگینم. امروز نمیخوام بگم که خوبم،نه! نمیتونم اینو بگم. ولی نمیخوام دلت برام بسوزه، یا برام ناراحت بشی. نمیخوام مثل یه بچه ای که گولش میرنند بشنوم که “همه چیز درست میشه”. حتی نمیخوام اینو کلامی حساب کنی محتاج پاسخ. نمیخوام راهی بگذاری پیش پام. فقط میخوام گوش کنی به حرفهام

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!