یادگار

 

xxx

آنجا کنار جاده ی سرسبز کوهسار
فارغ ز روزگار

بر روی خرده سنگ
یک روز نوبهار

با تیغ خورده زنگ
ما پوشش درخت کهن می شکافتیم

نزدیک جویبار
آنجا که رشته آب زلالی روانه بود

بر رسم یادگار
با خط آذرنگ

بر آن تن درخت
نقش دو نام و قلب جوان می نگاشتیم

آنجا به دشت و بر آن بطن_ کشتزار
رقص_ گل و گیاه بسا عاشقانه بود

آنجا کنار جاده ی سرسبز کوهسار
ثبت است نام من و تو تن درخت

آنجا که کار عشق بماند به یادگار
در آن دیار که خاکش یگانه بود

آنجا که عشق بود و کدورت فسانه بود
بر لوح هر درخت ز عشقی نشانه بود

منوچهرسعادت نوري

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!