Rumors of Rafsanjani’s private letter to Khameneie

بسم الله الرحمن الرحیم
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای زیده عزه
اینجانب برای پرهیز از خطرناکتر و آلوده تر شدن فضای سیاسی کشور سکوت کرده ام اما سکوت من حدی و اندازه ای دارد اینجانب در پایان نامه اخیر خود بشما عرض کردم که سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گرفتن به پیل و متاسفانه شرایط کنونی کشور چنین خطرناک شده است که کار از کار خواهد گذشت اگر حضرتعالی صف خودتان را از این باند و گروه مافیائی جدا نفرمائید هر روز شما را بیشتر آلت دست قرار میدهند و تهدیدات خودشان را از زبان شما جاری میکنند

فرمایشات اخیر شما که گفتید دشمنان همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زیرا آنها در فضای غبار آلود و فتنه می توانند به اهداف خود برسند و موضع گیری شفاف و پرهیز از مواضع مبهم و دو پهلو را یكی از نیازهای مهم دوران فتنه و غبارآلودگی فضا دانستید کاملا صحیح میباشد اما این موضعگیریهای دو پهلو شامل حال ما نمی شود بلکه حضرتعالی و گروه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!