بیایید همه با هم فکری برای ایران بزرگ و آریانا خدمت بکنیم.

بیایید همه با هم فکری برای ایران بزرگ و آریانا خدمت بکنیم.

با زودن همه خود خواهی ها  و همه تمامیت خواهی ها کاری هم برای این نسل سوخته انجام دهیم. وکشور خود را نجات بخشیم. در حالیکه جوانان ما از دست خودی و بیگانه زجر میکشند. کشورهای استعماری و غالب با طرحی نو برای غارت ثروتهای ملی ما و بیچارگی ما مکر همت بسته اند و ما نیز دانسته و یا ندانسته آب به آسیاب آنان میریزیم. با تفرقه انداز مهلکی که بین ما بمیراث نهاده اند همه ما را ضد همدیگر کرده اندو از آب گل آلوده ماهی ها سنگین صید میکنند.

آیا راه جنگیدن با استعمار جدید هارت و پورت های الکی و دل خوش کن است یا برنامه ریزی های دقیق و با هدف. مسلم است که استعمار از جنگ استقبال میکند چون مردان و دختران طبقه متوسط و یا فقیر خود را روانه میدان جنگ با بهترین ساحها میکند و هیچ در غم اینکه اینان کشته بشوند هم نیست. چون خواسته استعمار حذف کلی طبقه مو دماغ متوسط است. آنان تنها به یک طبقه ابله و فقیر احیتاج دارند که هر کاری را بدون پرسش و با اطاعت کامل انجام دهند.

صنایع آنان در زمان جنگ رونق میگیرد و تعداد جمعیت هم کم میشود. تنها چیزی که استعمار از آن وحشت دارد داشتن دانش مدرن و تولید انبوه و پیشرفتهای علمی واخلاقی در کشورهای در حال توسعه و دنیای سوم است. اگر این کشورها به دانش مدرن واخلاق والا مجهز باشند سدی عظیم در برابر استعمار خواهندبود.

برای اینکه این کار عملی نشود. آنان با آتش زدن و ایجاد تفرقه و گنده کردن تفاوت ها و از بین بردن تساهل و دامن زدن به تعصب های خشک و غیر منطقی تسلط خود را دامنه دار میکنند. فساد رشوه خواری تورم و ضد تورم در مواقعی که لازم است برای از بین بردن سرمایه طبقه متوسط از ابزارهای دقیق و حساب شده و برنامه ریزی شده آنان است . مردم فقیر خود بخود به این راهها برای بقای خود کشیده خواهند شد و چون دزدی و بی اعتمادی ریشه گرفته است بنابراین بسیاری از کارهای تولیدی و اصلی میخوابند.

دامن زدن به بی اخلاقی و فساد و دزدی و رشوه خواری راه را برای استعمار جدید هموار میسازدکه این ها همراه با کم سوادی و بیسوادی و بی فکری و تمامیت خواهی و خود خواهی است.

جوانی که مثلا مهندس شده است بجای کار تولیدی و روی آوردن بکار واقعی و برنامه ای  استخدام یک اداره مثلا شهرداری میشود. و با عنوان پر طمطراق ریاست عالی شهر سازی معماری و بافت شهری و یا نظارت بر امر ساختمان سازی یک شغل خوب پشت میز نشینی میگیرد. که البته شاید زنجیره درازی هم پشت این شغل پنهان شده باشد  به عبارت دیگر او تنها نیست وبلکه وصل به یک تیم و یک زنجیر است که از او حمایت میکنند تا مادامیکه حرف شنوی داشته باشد. مثل است که بکسی گفتند برو کلاه فلانی را بیآور او رفت کلاه را همراه با سر بریده طرف آورد. خوش رقصی این آقای مهندس تا چه حد میتواند باشد.

در زمان شاه رشوه خواری بسیار پنهانی و بد و دون شخصیت بود. و تنها از اشخاص مهم و پولدار بدون داشتن پارتی ها آنچنانی رشوه اخذ میگردید ولی حالا هر مادر مرده ای به شهرداریها و یا وزارت عدلیه و باد گستری مراجعه کند بایست دست بریز و دهان بسته داشته باشد تا کارش تا حدی جلو برود.

آقای مهندس شما را خام میکند و با گفتن اینکه میتوانید مثلا کار تعمیر خود را شروع بفرمایید شما را راهی میکند ولی این چراغ سبز نشان دادن آقای مهندس تاکتیکی است  او میخواهد شما دستان در حنا گیر کند آنوقت است که برای خواستن رشوه های سنگین دست بکار خواهد شد. متاسفانه چون او در یک زنجیر حمایتی قرار داشت و باندی و یا تیمی در پشت اوست این است که شکایات شما هیچ تاثیری که ندارد که هچ بلکه کار را مشگل تر میکند و کار شما یک تابلو بقول خودشان میشود که میتوانند شما را خوب سر کیسه کنند.

خوب وقتی این جوان مهندس این راه را برای ترقی خود انتخاب کرده است جوانان دیگر هم به وی تاسی کرده و میخواهند مثل ایشان رشوه خوار و دزد و قالتاق بشود و شاید بیشتر از جوانان مهندس شده بجای رفتن و ایجاد کار و تولید و استفاده از دانش خود بهمان کار پشت میز نشینی و گرفتن رشوه وارد بازار کاذب کار میشوند.

این الگو برای نسل جوان ما بسیار خطرناک است زیرا ما بیشتر و بیشتر وابسته به فروش مواد اولیه خود میشویم و پول بدست آمده از آنرا صرف خرید و ورود همه نوع اجناس خارجی و فعلا از نوع چینی آن مینماییم واز مهر و تسبیج گرفته تا وسایل دیگر همه به کشور وارد میشود و ما یک نسل بیکاره دزد و پشت میز نشین تربیت کرده ایم که هیچ احترامی به تولید و افراد زحمت کش نمیگذارند. مثلا اگر در زمان شاه معلم یک احترامی داشت و از او طلب رشوه نمیکردند حالا برایشان فرق نمیکند همه بایست مخارج تفریح وی را که حقوق شهرداری کفاف نمیدهد بدهند. تا ایشان هم بتوانند در عرض چند سال پشت خود را بسته و یکی از ثروتمندان تازه بدوران رسیده باشند.

تنها با ریشه کن کردن فساد و اجرای عدالت و میهن پرستی و انسان دوستی و خدمت به عالم بشریت میتوان بر ظلم و استعمار نهان غلبه کرد که در این راه بایست همراه با اخلاق سالم و علم حد اکثر استفاده هم بشود.

تا مادامیکه دزدی و فساد راه ترقی ظاهری است و معیار پول برای اندازه گیری شخصیت ها مورد استفاده قرار میگیرد  همین آش است و همین کاسه.

و این تفرقه ها و این دزدیها و فساد ها همان چیزی است که استعمار نوین در پی آن است و از این راه میتواند مارا در فلاکت و بد بختی غوطه ور سازد. نمیدانم تا نظر شما چه باشد؟  همکاری همراهی  همیاری در دانش و بینش و از بین بردن تمامیت خواهی ها و خود بینی ها و کار برای اکثریت مردم یا همه مردم. زنده باد ایران بزرگ و آریانای عزیز..

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!