سرداران با پول سرمایه ملی تجارت می کنند

در حالی که تشکل های مستقل کارگری در آستانه روز کارگر ضمن اعتراض به سیاست های اقتصادی حاکمیت خود را برای ابراز علنی اعتراضات شان در روز جهانی کارگر آماده می کنند، رهبر حکومت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شرایط بحرانی و اخراج هزاران کارگر در ماه های اخیر را ناشی از اجرای نامناسب اصل 44 در واگذاری شرکت های دولتی دانست.

وی گفت که “بايد بسيار مراقب بود که اجراي سياست‌هاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون‌دان‌هاي قانون‌شکن، نشود”. او افزود: “افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می ‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف می رسند و در نهايت کارگران کارخانه را بيکار مي‌شوند، لذا همه مسوولان بايد مراقب باشند.”

آیت الله علی خامنه ای در حالی این سخنان را بر زبان آورد که صادق محصولی وزیر فعلی رفاه و از فرماندهان سپاه پاسداران که حتی چهره های جناح حاکم از دست یافتن او به ثروت افسانه ای سخن می گویند و ب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!