شب سرود

در شب بگرد و
!خورشید را پیدا کن
ستارگان آرزو را
از بند ظلمت !رها کن
به فانوس و شمع
عادت مکن
که قامت عشق
ازاین روزنه ها
.نتواند گذشت

تردید
آغاز تسلیم است
و شکیبایی
آغاز تزویر
!تو فراتر از این روزنه ها ببین
بلند تر از این سایه ها
!گام بردار
!تو در خود عروج کن
شب در آنسوی ستارگان
!بی معنی ست

2001
شهاب طاهرزاده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!