عضویت ایران در کمیسیون مقام زن هم یک تناقض است و هم یک طنز !

پروین اردلان می گوید من درعین این که با حضور ایران در این کمیسیون مخالف هستم ، معتقدم که بخاطر پویائی جنبش زنان در ایران ، دولت جمهوری اسلامی در این کمیسیون تحت فشار قرار خواهد گرفت. در واقع فشار های جنبش زنان است که می تواند دولت ایران را به پاسخ وادار کند.

در حالیکه بنظر می رسد امروز ایران بعنوان عضو کمیسیون ” مقام زن ” کرسی منطقه آسیا و اقیانوسیه را در این نهاد وابسته به سازمان ملل – بدلیل بی رقیب بودن – اشغال خواهد کرد ، در دو روز گذشته عده ای از شخصیت های فمینیست ایرانی در سراسر جهان با جمع آوری امضاء و نوشتن نامه سرگشاده به شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد ، به نامزدی جمهوری اسلامی برای کسب این کرسی اعتراض کردند.

این اعتراضات بویژه بر محور این استدلال انجام گرفته است که ایران به پیمان های بین المللی تامین حقوق برابر برای زنان و مردان پایبندی نشان نمی دهد. در این باره به گفتگوئی گوش کنید که با خانم پروین ارد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!