آیا بعد از دریاچه ارومیه حالا نوبت دریاچه خزر است؟


(((((((((((  خزر با روند کنونی می ‌ميرد   )))))))))))

—————————————————————————

روزنامه ابتکار: حساسيت و شکنندگي محيط زيست درياي خزر به جهت بسته بودن، بهره برداريهاي بي رويه از منابع آن و انباشته شدن آلاينده‌هاي مختلف، اين دريا را با بحران اکولوژيک روبرو کرده است.
به گزارش مهر، تهديدات زيست محيطي درياي خزر و زيانهاي ناشي از آن، دولتهاي ساحلي و جامعه بين المللي را با اين واقعيت روبرو کرده است که اعمال مديريت زيست محيطي در خزر صرفا در چارچوب يک پيمان حقوقي زيست محيطي ميسر است.
کمبود قوانين منظم و مدون در اين زمينه و عدم توجه جدي از سوي مسئولان و شدت گرفتن مشکلات فراوان در نوار ساحلي به صورت مشکلات شهرسازي، زيست محيطي، پيشروي در حريم دريا و پيش رفتن به سمت خصوصي شدن اين منبع طبيعي و عدم توجه به نسلهاي بعدي، لزوم توجه به اين مهم توسط قوانين و ضوابط مناسب و راهکارهاي همچون توسعه پايدار … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!