آیا تندروهای اسلامی که تندیس را حرام میدانند، عامل اصلی سرقت هستند؟

به گزارش پارسینه در ادامه سرقت تندیس های شهر تهران، تندیس مقابل بیمارستان آتیه هم توسط افراد ناشناس ربوده شد!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!