«دولت مادام العمر احمدي نژاد»؛ كابوسي كه تعبير مي شود!

سال قبل وقتي كودتاي انتخاباتي داشت اولين قرباني هاي خود را مي گرفت، در وبلاگم نوشتم: “شايد مردم نمي دانند «پرده بعدي» اين كودتا، «مادام العمركردن» رياست جمهوري احمدي نژاد و ستاد كودتاست.”

آن پيام در آن شلوغي يا شينده نشد و يا از كنار آن عبور شد. حالا پرده هاي تازه اين سناريو دارد به ترتيب اجرا مي شود و هنوز سران جنبش بر “اجراي بدون تنازل قانون اساسي” تأكيد مي كنند! همان قانوني كه كارها را نهايتا” به اينجايي رسانده كه هستيم؛ “نظارت استصوابي” آن قانون راه را بر حذف منتقدان باز كرده و “اختيارات مطلق ولي فقيه” اجازه نمي دهد حقوق ملت در هيچ زمينه اي رعايت شود. همان قانوني كه با دستور همين رهبر مطلق مي تواند مورد بازنگري و تغيير قرار بگيرد. قانوني كه مجلس و قوه قضائيه وابسته را تحت مالكيت دولت و رهبري درآورده و رئيس دولت منصوب رهبري را در هيچ موردي پاسخگو و مسئوليت پذير نمي داند. اكنون اما ساز جديدي دارد كوك مي شود كه هدف آن به گف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!