مماشات با هیتلر جدید چه قيمتى خواهد گرفت؟

مماشات با هیتلر جدید چه قيمتى خواهد گرفت؟ژرژ مالبرونو خبرنگار روزنامه فرانسوی فيگارو در وبلاگ شخصی اش، از ورود يک هیئت رژیم براى بازديد از کارخانه پژو ـ سیتروئن به فرانسه خبر داده و می نویسد: اين هيئت ظاهرا براى اين به فرانسه آمده تا در باره مونتاژ مدل جديد پژو در ایران مذاکره کند. به گفته يکى از مديران پژو، در یکی از کارخانه های این شرکت خودروسازی در فرانسه ۵۰۰ نفر به طور خاص براى بازار ايران کار می کنند. مدیر پژو می گويد اگر پژو روابطش را با رژیم تهران قطع کند، اين به معنى بيکاران جديد است.خبرنگار فرانسوی می نویسد: در حاليکه دولت فرانسه رسما خواهان تحريم رژيم تهران براى جلوگيرى از دستیابی اين رژيم به سلاح اتمى است، ادامه معاملات پژو با حاکمان تهران نوعى دو رويى و شرم آور است. تجار سودجو براى معامله با هيتلر از توجيهات مبتذل اقتصادى استفاده می کردند. مماشات با هيتلر به قيمت جان ۶۰ ميليون انسان تمام شد. مماشات با آخوندهاى… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!