سرقت مجسمه این بار در دانشگاه تهران!

مجسمه “گوساله” واقع در صحن دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هم به سرقت رفته است و به این ترتیب یک مجسمه دیگر به آمار سرقتهای سریالی مجسمه از شهر تهران اضافه شد.

به گزارش مهر، مجسمه “گوساله” که در بدو تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران توسط یک مجسمه ساز سوئدی به این دانشگاه هدیه شده بود به سرقت رفت. دانشگاه تهران سرقت این مجسمه را به نیروی انتظامی گزارش کرده است.

مجسمه “گوساله” دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در نخستین روزهای فروردین ماه به سرقت رفته اما تا کنون رسانه ای نشده بود.

سرقت مجسمه های شهر تهران از تعطیلات نوروزی آغاز شده و بازتاب فراوانی در رسانه ها و میان مردم داشته است.

مجسمه‌های برنزی شهریار، ستارخان، باقرخان، صنیع خاتم، دو مجسمه انتزاعی در خانه هنرمندان ایران، شریعتی، مادر و فرزند و … از جمله مجسمه های به سرقت رفته از سطح شهر تهران هستند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!