پرپر شدن گلهای و شکوفه های ایران همراه با دزدی فساد ترویج خرافات و غارت ایران همه همه به نفع کیست ؟

پرپر شدن گلهای و شکوفه های ایران همراه با دزدی فساد ترویج خرافات و غارت ایران همه همه  به نفع کیست ؟

بی تفاوتی و دزدی فساد تا لایه های زیرین اجتماع و بی حرمتی و سو استفاده از دین برای دزدی و هیزی و غارت. کنار گذاشتن قشر های تحصیکرده غیر وابسته و آزار و اذیت مردم میهن پرست و پرپر شدن گلها و لاله های ایران  چه بسیجی و چه پاسدار و چه مجاهد و چه سلطنت خواه …چه مسلمان سنی و شیعه و چه سایر ادیان همگی تیشه به ریشه ایران بزرگ میهن همه ما خواهد زد.

تمامیت خواهی دست اندرکاران دولتی و یا خصوصی و توسل به دورویی و دروغ برای غارت مردم از طرف خود مردمی که میبینند چاره ای جز فساد و رشوه خواری برای ادامه زندگی ندارند.  و کلاهبرداری و فساد اداری بیهوده گی دادگستری و لشگر قضات و لشگر مامورین گرسنه آن همه همه یک برنامه ریزی دقیق است که برای از هم پاشیدن یک ملت به خدمت گرفته میشود. ترویج خرافات و دزد و غارت بیت مال مردم توسط عده ای خود خواه و تمامیت طلب با سو استفاده از ناآگاهی مردم و نگه داشتن مردم در فساد و دزدی برای سد جوع و کشتار و ترس و وحشت.  به حاشه راندن کسانی که برای جامعه دلسوزند حتی در سطح های بسیار ابتدایی یک برنامه دقیق است که از طرف ابر قدرتها پشتیبانی میشود. سرگرم کردن مردم به مسایل پیش پا افتاده و جلوگیری از تحصیلات عالی هم به این آتش دامن میزند.

ای کسانی که ادعای دینداری میکنید  خداوند خلق خود را به دست شما سپرده است و میفرماید که من انسان را به امانت به شما سپرده ام تا از او مانند فرزندان خود نگه داری کنید. برایش اخلاق کار دانش و مسکن و رفاه و انسانیت فراهم نمایید تا در زیر آن به مدارج عالی برسد.

رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند. راهکارهای ما همان اندیشه خرد گرایی انسانیت  اخلاق  دوستی محبت است که در همه ادیان الهی مستور است .  و در اینجا احیتاج به تکرار آن نیست.  برو دانش بیاموز ولو اینکه در کشور چین تعلیم داده میشود. درس خواندن و دانش آموزی وظیفه هر مردم و زن مسلمان است. دانش مندی برای هر مسلمان واجب است نه مستحب.  ز گهواره تا گور دانش بجوی… در هیچ جای قرآن نوشته نشده است که بایست مردم را بجرم اندیشه ای دیگر بخاک وخون کشید. بلکه همیشه از برادری و برابری یاد شده است. آیا آقایان آیات عظام میتوانند آیه ای بیاورند که دختری زیر هیجده ساله را میتوان بجرم اینکه در خانواده ای بهایی متولد شده است کشت؟ یا دختر متعرض و یا پسر معترض دیگری را بگلوله بست زیرا اعتراض میکند؟  چرا بایست جوانان ما بجای خدمت به ایران به دریوزگی کشورهای… بروند و خودتان میبینید که حتی دختر شاه هم در آن کشورها پرپر میشود چه برسد به سایر پسران و دختران ایران زمین که از مام میهن جدا شده اند.

بیایید حالا که قدرت در دستان شماست آنرا برای دوستی وخدمت به مردم بکار گیرید که در نتیجه آن هم خود شما وهم فرزندانتان بیمه خواهید شد. مطمین باشید در اثر تق توقی اگر بشود تمامی میلیاردها میلیارد پس اندازهای شما برای روز آخرت و شاید زندگی در سایر کشورها توسط همان شیطانها بلعیده خواهد شد و داغ دزدی وهیزی بر شما میماند و ثروت توسط آنان ربوده میشود. مگر به صدام پولهایی که پس انداز کرده بود دادند؟؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!