با این همه اعدام

 رباعی تازه ی“با این همه اعدام” از اسماعیل خوئی شاعر معاصر، متاثر از اعدام های روز یکشنیه در جمهوری اسلامی.

“رهبر”، که کنون دچارِ سرسام شده ست،
وز بی خردی ، دشمنِ اسلام شده ست،

با این همه اعدام، به بیند فردا
کاسلام و نظام_اوست کاعدام شده ست.

 اسماعیل خوئی

نهم مه۲۰۱۰ بیدر کجای لندن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!