كامياران بعد از شهادت فرزاد كمانگر معلم آزاده , به غليان در آمد

روز يكشنبه 89.2.19 بعد از اجراي سبعانه حكم اعدام معلم آزاديخواه و عضو كانون صنفي معلمين , همه مردم كامياران به فغان در آمده وبه خيابانها ريختند .
شهر حالت حكومت نظامي گرفته و صدها خودرو و مامور از ارگانهاي مختلف اعم از يگان ويژه ضد شورش و نيروي انتظامي و لباس شخصي و …. در سطح شهر بويژه اطراف محل سكونت فرزاد به حالت آماده باش درآمده , اطراف خانواده كمانگر بسيا ر شلوغ و پر از مامورين امنيتي ميباشد.
بنا به گزارش موثق از يكي ازشاهدين , مادر فرزاد كمانگر با شجاعت ويژه اي جلوي يگانهاي ويژه ضد شورش با هلهله فرياد ميكرد كه فرزاد من نمرده , تازه فرزاد زنده شد و همه دانش آموزان فرزاد هركدام يك فرزاد هستند , اين مادر فرياد ميكرد كه : از امروز من تازه كارم شروع شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!