Lawyer of hanged Kurdish teacher : My client was innocent

خلیل بهرامیان وکیل مهدی اسلامیان و فرزاد کمانگر به بی بی سی فارسی گفت که از موکل وی “حداکثر 10 دقیقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غیره و بعد از آن هم وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید.”

آقای بهرامیان می گوید: “به زعم من این اتهام و حکمی که به مهدی اسلامیان داده شد منطبق با واقعیت نبوده است. در مورد فرزاد کمانگر هم می توانم بگویم که (او) انسانی صد درصد بیگناه بود که اصلا هیچ نقشی در اتهامی که به وی زدند نداشت.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!