جنازه 5 فعال سیاسی را تحویل نمی دهند

در حالیکه مردم ایران و جهان از اعدام 5 فعال سیاسی ایرانی همچنان در بهت به سر می برند، از سایر زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده اند نیز خبرهای خوبی نمی رسد. همزمان میرحسین موسوی هم با انتشار بیانیه ای نسبت به این اعدام ها اعتراض کرد. مادر فرزاد کمانگر هم که به گفته دخترش از شرایط روحی خوبی برخوردار نیست، گفته است: “وظیفه من به عنوان مادر فرزاد از امروز شروع شده است. من بارها در سالن های ملاقات زندان به فرزاد گفته بودم که فقط باید سربلند از این زندان بیرون بیایی و همین گونه هم شد. فرزاد من سربلند از زندان بیرون آمد.”

به گزارش “روز” 16 زندانی کرد و همچنین 11 تن از معترضان به تقلب انتخاباتی 22 خرداد، در معرض خطر اعدام قرار دارند و پرونده سه نفر از آنها به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است؛ از حکم قطعی دو نفر دیگر، با وجود صدور آن، نه خود متهمان خبری دارند و نه خانواده های آنان.

از سوی دیگر اخبار متناقض درباره تعطیلی بدون دلیل …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!