يك عضو حقوقدان شوراى نگهبان ميرحسين موسوى را محارب خواند

غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراى نگهبان روز شنبه در كرسى آزاد‌انديشى دانشگاه عباسپور گفت با وجود اينكه در جريان انتخابات رياست جمهورى و در شوراى نگهبان به صلاحيت ميرحسين موسوى رأى داده است ولى امروز او را يك محارب عليه نظام مى‌داند.

به گزارش خبرگزارى فارس، آقاى الهام تاكيد كرد اين نظر وى يك نظر حقوقى است و التزام عملى ندارد.

غلامحسين الهام قانون اساسى را مهم‌ترين ركن ايجاد وحدت و همدلى در كشور و مهمترين پايه همگرايى همه كسانى دانست كه به يك هدف مهم و اساسى كه همان منافع و مصالح ملى در كشور است توجه دارد.

اين عضو شوراى نگهبان در ادامه خطاب به هواداران موسوى كه در سالن حضور داشتند، گفت: على‌رغم اينكه به آزادى اعتقاد دارد اما با اين حال براى كسانى كه هنوز طرفدار موسوى هستند متأسف است چرا كه وى باعث برهم زدن نظم كشور، و مسائلى از اين دست شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!