حکمت

xxx

حکمت_ برپایی و ایجاد_ یک سازمان_ سیاسی مانند حکومت ، دست یازیدن و اجرای کارهای سودمند و نیکوست :ارسطو 

Political society exists for the sake of noble actions: Aristotle

حکمت

برای پد یده و پرد یس و پریا

یک حکایت گویمت ای دخترم
ای پدیده ، دختر_خوش گوهرم
خوان ، تو آن را ازبرای خواهران
نازنینان ، دختران_دیگرم
یعنی آن پردیس و پریای عزیز
جلوه های نیک _هستی ، دربرم

بود در یک عهد و دوران_پسین
پادشاه و دختری در خاک چین
دخترک بیمار گشت و ناتوان
او که بود ازبهر_شه ، آرام_ جان
بس پزشکان و دوا ها ، بی اثر
دخترک ، هرروز شد رنجور تر
نه غذایی ، نه دوایی بر لبش
گر چه آتش بود ، سر تا پا ، تنش

شه ، فرا خواندش یکی پیر_حکیم
آگه از علم_ نوین، فن_ قدیم
گفت : ای دانا ، تویی مشگل گشا
حکمتی فرما ، بده دختر، شفا

آن حکیم آورد ظرفی از خوراک
خواند بر گوش جوان گفتار_ پاک
دخترک ، شادانه لب زد بر غذا
نوش_ جانش شد غذا ، تا انتها

شاه ، حیرت کرد و گفتا چیست این
خوش نمودی معجزه، دانای چین
گفت” قربان، من نصیحت گفتمش
وین سخن از بهر حکمت ، گفتمش
در ته ی ظرف غذا، یک آینه است
کان نمایان ساز_ رخ تا سینه است
گر خوری تو ، این خوراکی_ لذیذ
آینه ، گردد پدیدار ، ای عزیز
همچو بینی چهره ی زیبای خویش
حظ کنی از قد و از بالای خویش”
زین سبب، دختر به زد لب بر غذا
نوش_ جان کرد آن غذا تا انتها

فرزانه ای حکیم ، سر_بستر آورند
چون ملتی ، ز بلا گشته ، دردمند
باید که ریشه یابی آلام ، او کند
زان پس، به  چاره ای ، اقدام او کند
تا حل مساله، زافکار_او شود
سر مشق_جامعه  ، رفتار_ او شود

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!