سوگند به دامان مادر فرزاد…

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389، خانوادۀ فرزاد کمانگر در مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار جسد او بودند . مقامات اوین خانواده فرزاد را به دادگاه انقلاب مراجعه داده و عزاداران را وادار به متفرق شدن کردند:

فرزند کردستان را به خاک پاکش برگردانید!

مصاحبه با خانواده شادروان فرزاد کمانگر:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!