نترس

نترس

از گفتن سلام

این کلام روشن خیام

نترس

از خنده بی تمام

برقص با خیال خام

نترس

از گناه آینده

گذشته را ببخش عاشقانه

نترس

از پوچی زندگی

انسانیت ماند و همبستگی

نترس

از برف پیری

تو آخر میراث زمینی

نترس

از آغوش رنگی

هستی نه سیاهست نه سپیدی

نترس

از ترس بی سرا

زندگی میرود بی چرا

نترس

از شک پر فریب

نبرد است فقط چاره غریب

اورنگ
Mai 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!