“فرزاد تازه امروز شروع خواهد شد”

اگر یک فرزاد را از بین بردند فکر نکنند گه تمام شده. فرزاد تازه امروز شروع خواهد شد. تمامی دانش اموزان فرزاد – فرزاد خواهند شد.

فرزاد فرزند این ملت بوده – نه فرزند ما.

سرور فتحی – همسر برادر فرزاد کمانگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!