حکم اعدام ولیان به حبس تبدیل شد

شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد امین ولیان را به سه سال و نیم حبس تعریزی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کلمه:‌دادگاه تجدید‌نظر، رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آذر منصوری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری را تأیید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد امین ولیان را به سه سال و نیم حبس تعریزی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی پیش از این به اتهام محاربه به اعدام و تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

‌دادگاه تجدید‌نظر همچنین رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آذر منصوری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری را تائید کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!