سعید نورمحمدی به ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد

رهانا: محمد مصطفایی در مورد حکم صادره برای سعید نورمحمدی از بازداشت شده‌گان حوادث پس از انتخابات، اظهار داشت: دادگاه وی روز ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شد و دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به وی تفهیم شد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: پس از انجام دفاعیات توسط نورمحمدی، وی از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد و در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشوربه یکسال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی(به مدت ۵ سال) و نیز به ۳۰ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و حضور در احزاب محکوم شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!