واکنش باکو به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی

بدنبال اظهارات آیت الله ناصر مکارم شیرازی مبنی بر اینکه اگر تخریب مساجد در جمهوری آذربایجان ادامه پیدا کند حکم مقاومت می دهد، باکو نسبت به تفرقه اندازی بین مسلمانان هشدار داد.

روزچهارشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی ضمن سخنانی جمهوری آذربایجان را متهم به ویران ساختن مساجد بدلیل تبعیض کرده و گفته بود اگر به تخریب مساجد خاتمه داده نشود، ایران فتوی صادر خواهد کرد: “اگر تخریب مساجد ادامه پیدا کند حکم مقاومت داده و اعلام می کنم کسی که در این راه کشته شود شهید است.”

در واکنش به این سخنان کمیته دولتی آذربایجان که با انجمن های مذهبی همکاری دارد تصدیق کرد که دو مسجد ویران شده است ولی گفت دلیل آن ساخت غیرقانونی این مساجد بوده است.

این کمیته به ایران هشدار داد که سعی نکند بین مسلمانان آذربایجان تفرقه بیاندازد.

بین جمهوری آذربایجان و ایران شکافی ایدئولوژیک وجود دارد، اما مقامات این دو کشور همسایه تاکنون آشکارا به آن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!