تاریخ پیدایش اسلام از زبان ابوطالب

گویند که پیامبر بود و معصوم. گویند از غضب خدایش بترس، از ضربۀ شمشیر پیروانش. گویند با متانت توده ها را آگاه کن، با احترام تحمل کن. گویند اسلام ریشه درخاک ما دارد، در فرهنگ ما جا دارد. گویند مدارا کن…

گویم نیاکان من هزاران سال خاموش مانده اند، تاب آورده اند. گویم فریاد من دگر پچ پچ سرداب خانه ها گشته است. گویم طنز پر قدرت ترین سلاح به علیه حاکمان، متجاوزان و متظاهران است. گویم، مسلمین، آزادی بیان و کلام حق من است. گویم مدارا کن…

گویند تاریخ پیدایش اسلام از زبان ابوطالب این است، منبع اش تاریخ طبری. گویم کمی خندیدم و کمی حیران گشته ام…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!