برخورد با مزاحمان خیابانی از هفته آینده

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان مجسمه های تهران همچنان ادامه دارد و پلیس به سرنخهایی نیز در زمینه شناسایی این سارقان رسیده است، تصریح کرد: تا کسب نتیجه نهایی در این زمینه اطلاع رسانی انجام نمی شود و رسانه ها نیز بهتر است به جای پرداختن به این موضوع که دغدغه مردم نیست به موارد دیگری از جمله طرح امنیت اجتماعی بپردازند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!