حكم آزادي علي وكيلي راد امضا شد

حكم آزادي علي وكيلي راد پس از 19 سال حبس در پاريس امضا شد.
علي وکيلي راد که 19 سال پيش به اتهام قتل شاپور بختيار – آخرين نخست وزير رژيم پهلوي که به فرانسه گريخته بود – دستگير و زنداني شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!