قطعه شعر زیبایی از آقا خامنه ای

چند بیتی از قطعه شعر زیبایی از آقا خامنه ای برای اهل درد:

من ای خدا به تو نالم ز زاهدان ریایی

که عالمی بفریبند با قبا و ردایی

به خلق حُرمت می، می‌کنند ذکر ولی خود

ز خون بی‌گنهان مست هر صبا و مسایی

به گاه موعظه آزار مور را نپسندند

به قتل و غارت شهری کنند حکمروایی

دهند مردم بیچاره را به پنجۀ جلاد

نه شرمشان ز پیمبر، نه بیمشان ز خدایی

پُر واضح است که سرایندۀ این شعر حضرت قدر قدرت “آقا”، رهبر معظم خامنه ای نیست. سرودۀ میرزا جعفر آقا خامنه ای در دوران مشروطه است که به گفته شادروان کسروی بر سر زبانها افتاذه بوده و دریغا که هنوز که هنوز است راوی حال و روز امروزین ایران و ایرانی است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!