کنفرانس جامعه مدنی و دموکراسی در ایران – دانشگاه تورنتو

روز های جمعه 14 و 15 ماه می ، کنفرانس دوروزه جامعه مدنی و دموکراسی در ایران در دانشگاه تورنتو به همت دکتر رامین جهانبگلو استاد دانشگاه تورنتو برگزار شد. در این کنفرانس که شامل گروه های مختلف اقتصادی – زنان – سیاست بود سخنرانان ازاروپا و امریکا به مدت 20 دقیقه نظرات خود را بیان کردند که در پایان هم به تعدادی از سوالات پاسخ داده شد.
درگفت و گوی با دکتر جهانبگلو وی گفت که وی 5 ماه پیش تصمیم به برگزاری این سمینا ر در آستانه اولین سالگرد جنبش سبز گرفته است که با کمک دانشگاه تورنتو و چند تن از شاگردان وی ، به خوبی انجام گرفت که در معرفی کامیونیتی ایرانی در کانادا و جنبش سبز نفش خواهد داشت . دکتر جهانبگلو گفت که قرار هست تمامی سخنرانی ها به صورت کتاب چاپ شود. دانشجویان جوان دکتر جهانبگلو ، پویا ، ژوبین – سامان – تایازو .. تلاش و زحمت زیادی داوطلبانه برای فیلم برداری و تدارکات و این مراسم انجام دادند .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!