ويليام هيگ: اقدام رژيم تهران تاكتيكى براى وقت كشى است

ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگلستان در باره توافق هسته ای روز گذشته میان رژيم تهران و تركيه و برزيل گفت، این اقدام رژيم تهران شايد صرفا يک تاكتيک وقت كشى باشد.خبرگزارى رويتر با مخابره اين خبر افزود، دولت انگلستان گفته كار روى قطعنامه جديد تحريمهاى سازمان ملل علیه رژیم تهران باید ادامه یابد.اين خبرگزارى افزود، رژيم تهران اعلام کرده كه قصد تعليق غنی سازى اورانیوم را ندارد. غرب بر اين گمان است كه هدف از غنی سازى اورانیوم در ایران، توليد بمب اتمی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!