مردان فاحشه

امتحان شفاهی سال اول دانشکده حقوق تهران

 درس حقوق مدنی

 استاد: دخترم، فاحشه خانه را تعریف کن.

  دانشجو:فاحشه خانه مکانی است که در آنجا مردهای فاحشه، زنان را به فحشا وا می دارند.

 استاد: این بهترین تعریفی است که تا بحال از آن مکان منحوس ارائه شده است. باید  این تعریف را همه جا انتشار داد، اما اشکال تعریف شما آن است که کلمه فاحشه مونث است و شما آن را برای مذکر آوردید.

 دانشجو: صفت در فارسی مذکر و مونث ندارد، علاوه بر این به همان صورت که من آورده ام بهتر و قوی تر مقصود را می رساند.

 صفحه هشتاد و پنج از کتاب سناتور

استاد- سید علی شایگان

دانشجو- مهرانگیز منوچهریان

  http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2003/12/031202_pm-senator.shtml

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!