نامه ایران درباره بیانیه تهران سه شنبه تسلیم آژانس اتمی می شود

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه آینده در دیدار با مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی ، نامه ایران را درباره تبادل سوخت طبق بیانیه تهران ، تسلیم وی می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!