پیام آور صبح

“برای رنگین کمان پنجه ی کامران خاورانی
آفریدگار پردیسان ِ رنگ و حجم،
و معمار رویاهای تجرید”

***

درکدامین مجمر
تو قلم موی سرانگشتت، را غسل آتش دادی
که میان اندر ِ هنگامه، رساتر ز ُنت ِ فریادی؟

با کدامین خورشید،
نازک قلب تو را تافته اند
که چون این پاکتر از آتش زرتشت، هماننده ی مهر
غنچه ی نور می افشانی برقامت بوم؛
که پیام آور صبحی تو در این ظلمت شوم؟

***
ای طراوت پندار
که سراپرده ی ایهام، نهانگاه ِ سماع ِ تو و سرپنچه ی مستانه ی توست؛
ای هویداگر اسرار ِ َمجاز!
قدر تیراژه ی رنگین ِ سرانگشت تو را
لاله ی کوهی ِ جان برده به در از گذر ِ یورش ِ توفان بلا می داند؛
نغمه ی سمفونی ِ بوم تورا
مرغ زیبای بهشتی زبلندای ِ زمان می خواند.

***
تو به اعجاز مسیحا نفس رومی مست، هشیار شدی؛
در بزنگاه یکی سعه ی سعد
تو زقیلوله ی بی هنگام، بیدار شدی.
عشق، ناگهان شعله زد از ژرف تکاپوگر تو،
زندگی رنگ دگر یافت به چشمان تماشاگر تو.
مرغ جان تو رها شد ز قفس تنگی ِ تن
و منیّّت را،
معرفت از رخ زنگاری آیینه زدود.

***
ای برازنده ی نور،
طیف اندیشه ی شبهای سیه پوش، فراموشت باد
ای هنر در هنرت خوشه ی تاک!
ُسکر ِ پرواز به اوج ِ ابدی نوشت باد.

***
جهانگیر صداقت فر
تیبوران 18 فوریه 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!