انتقال پایتخت از تهران قطعی شد

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دیروز در گردهمایی معاونان پشتیبانی و منابع انسانی استانداری های سراسر ایران با اعلام خبر قطعی انتقال پایتخت از تهران گفت: “انتقال پایتخت سال هاست که مطرح شده اما در این دولت به طور جدی درصدد اجرایی کردن آن هستیم.”
محمد نجار با انتقاد از وضع کنونی پایتخت تأکید کرد: “بحث انتقال از پایتخت جدی است زیرا هم بحث امنیتی، هم بحران، هم جمعیت و هم بحث محیط زیست در تهران داریم.”
وی در همین راستا تصمیم اردیبهشت ماه گذشته درباره انتقال 163 شرکت دولتی به استان ها را اقدام بزرگی دانست و افزود: “باید کمک کنیم این کار انجام شود و طرح انتقال کارمندان، شرکت ها و دستگاه ها به خارج از تهران با شکست مواجه نشود.”
طرح انتقال پایتخت پیش از این نیز بارها بر سر زبان‌ها افتاده بود. در سال‌1364 و همچنین پس از پایان جنگ ‌ایران و عراق در سال 1368 سیاست‌گذاران به این طرح به عنوان راه برون‌رفت احتمالی از مشکل…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!