مولا

میگویند تاریخ آینه تمام نمایی است که برای گرفتن عبرت نیز بکار میرود.

 اگر چنین باشد پر بدک نیست که به این بخش از فرمایشات “امام خمینی” که طرفداران “اصلاح طلب”  او بدنبال باز گرداندن ایران و ایرانی به دوران آن امام  میباشند گوش جان فرا داده شود.  

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!