خبرگزاری پاسداران: مستند وزارت اطلاعات از قتل ندا

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): طی روزهای آینده وزارت اطلاعات در یک برنامه مستند به تکمیل ابهام زدایی ها از سناریوی ساختگی قتل ندا آقاسلطان پرداخته و اسناد جدیدی از سناریوی غربی ها را منتشر می کند. مواردی چون فیلمبرداری از دو زاویه متفاوت و همچنین انتشار سریع و بی وقفه فیلم مرگ آقا سلطان از جمله نکاتی است که جعلی و ساختگی بودن قتل آقاسلطان را تایید می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!