دریاچه های کشور کویر می شوند


آدينه، 7 خرداد ماه 1389 برابر با 2010 Friday 28 May دریاچه های کشور کویر می شوند

سایت آفتاب: عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، بحران آب را از دیگر پیامدهای گرم شدن زمین دانست و گفت: دریاچه هامون به صورت باتلاق درآمده، دریاچه جازموریان فقط دو ماه زمستان کمی آب دارد و به کویر تبدیل شد، دریاچه بختگان به کلی خشک شده و دریاچه “تشک” از 5 ماه قبل خشک شده است.

دکتر علی درویش زاده پنجشنبه در میزگرد تغییرات اقلیم و اثرات گرم شدن زمین، وجود گرد و غبار در کشور را ناشی از روند گرم شدن زمین دانست و گفت: ورود گرد و غبار در کشور ناشی از پدیده گرم شدن زمین است. این ذرات شامل آهن و کودهای مغذی است که به شدت محیط زیست را آلوده می کند و با تغییر شیمیایی در آب موجب مرگ مرجانهای خلیج فارس می شود.

وی ادامه داد: گرمای شدید هوا موجب افزایش دمای سطح زمین شده و در نتیجه هوا را منبس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!