فصل سوم

فصل سوم حبابی شکست

بهشت شد یک نگاه

خستگی تردید را گرفت

او که رقصید با سراب سیاه

بگو نسیم آزادی کجا رفت

نترسید ندا از گناه

سکوت ترسید از صدایت

شب طولانی شد بی ماه

زمانه ذوب کرد ما را

تا حقیقت را شناخت

در وقت دیگرراه

چشم تو با من نشست

و از غم گساخت

سبزشد از سرخ و سپید آگاه

همه دانستند

که این رنگ انتها است

&&&

بادبادک رفت با باد

و من با پرنده

چو ریگی در آب

فرار کرده

از پای دیگران

تا فردا

و ندانستم

که آب از آب تکان خواهد خورد

&&&

هوا سرد شد و زمستان طولانی

قدم اول را برداشتیم

در انتهای زندگی

راز بقا پشت در بود

با نبرد و جدال بی خوابی

زندگی بود با شعر

&&&

و انفجاری بود

از آتشفشان

تا سرما را بشکند

و فریاد بکشد

در قطار شب

که دنیا میچرخد

و کجا رفت

لذت من

که یار با سحر آمد

ویک صدا

در گوشه مغزم

گفت که بهار آمد

آهسته

بی صدا

با ناله

و تابستان نیامد

فصل سوم خونین

سر آمد

و سفری نوین

به راه آمد

اورنگ
Mai 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!