وضعیت اسفبار چهار دریاچه کشور/ دریاچه های کشور کویر می‌شوند!

دریاچه هامون به صورت باتلاق درآمده، دریاچه جازموریان فقط دو ماه زمستان کمی آب دارد و به کویر تبدیل شد، دریاچه بختگان به کلی خشک شده و دریاچه “تشک” از 5 ماه قبل خشک شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!