نظام برخاسته از “منویات”

فاجعه ای که در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم،
ادامه همان فاجعه ایست که نه تنها در دوران شاه سرنگون شده، بلکه دوران
پدرش گریبانگیر ملت ایران بوده است. یعنی دوران حاکمیت “منویات ملوکانه” و
یا “منویات مقام معظم” و یا “منویات ظل الله” و یا “منویات همایونی” و…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!